ทันตแพทย์

 

ทพ.คมศักดิ์ โชคอำนวย (หมอโชค)

 

ประวัติการศึกษา

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (Doctor of Dental Surgery : Mahidol University)
 • ประกาศนียบัตรResidency training in General Dentistry :มหาวิทยาลัยมหิดล
 • ประกาศนียบัตร Higher Graduate Diploma Program in Full Mouth Rehabilitation (Prosthodontic) :จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • Board ผู้เชี่ยวชาญ Diplomate Thai Board of General Dentistry

ประวัติการทำงาน

 • ที่ปรึกษาบริษัท Dentsply ประเทศไทย
 • ที่ปรึกษาบริษัท Kerr ประเทศไทย
 • ทันตแพทย์ประจำคลินิคพิเศษ มหาวิทยลัยมหิดล
 • ทันตแพทย์ประจำคลินิกทันตกรรม dentajoy สาขาทองหล่อ
 • ทันตแพทย์ประจำคลินิค silom dental buliding
 • ทันตแพทย์ประจำคลินิค thonglor dental buliding
 • ทันตแพทย์เฉพาะทางทันตกรรมเพื่อความงามประจำ ร.พ.บางปะกอก9 อินเตอร์เนชั่นแนล
 • อาจารย์คลินิกทันตกรรมพิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

   

 

ทพ.พนมกร ใจกว้าง (หมอกางเขน)

 

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร (Doctor of Dental Surgery : Naresuan University )
 • ปริญญาโท ทันตกรรมรากฟันเทียม มหาวิทยาลัยเกอร์เธ่แฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี (Master of Science in Oral Implantology : Goethe Universität Frankfurt am Main, Germany)
 • กำลังศึกษาปริญญาเอก สาขาชีววิทยาช่องปาก (ศึกษาด้านรากฟันเทียม) คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Studying Phd. Oral Biology ,Chulalongkorn University)
 • ประกาศนียบัตรการผ่าตัดรากฟันเทียม มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์เวียนนา ประเทศออสเตรีย (Certificate of Surgical Training Course for Oral Implantology : Medical University Vienna ,Liked to the Master of Oral Implantology Goethe University of Frankfurt)
 • ประกาศนียบัตรทันตกรรมรากฟันเทียม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) (The Advanced Education Program in Implant Dentistry : Srinakharinworot University)
 • ประกาศนียบัตรการศึกษาต่อเนื่อง การผ่าตัดรากฟันเทียมขั้นสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Advanced Implant Surgery : Chulalongkorn University)

ประวัติการทำงาน

 • หัวหน้าฝ่ายทันตกรรม โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง จ.ราชบุรี
 • อาจารย์พิเศษหลักสูตรปริญญาตรี และโท คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)

 

   

 

ทพญ.วรณิกา ศุภลักษณ์วัจนะ (หมอต่าย)

 
 

ประวัติการศึกษา

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต​ จุฬาลงกรณ์​มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรขั้นสูง สาขาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • หลักสูตรประกาศนียบัตร ​สาขาทันตกรรมจัดฟัน advanced orthodontic society
 • หลักสูตร อบรมทันตกรรมรากฟันเทียมขั้นพื้นฐาน ศุนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ คณะทันตแพทย์ศาสตร์​มหาวิทยาลัย​มหิดล​
 • หลักสูตรอบรมทันตกรรมรากฟันเทียม Advanced implant surgery คณะทันตแพทย์ศาสตร์​ จุฬาลงกรณ์​มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรอบรมการจัดฟันแบบใส Invisalign training course โดย Align technology

ประวัติการทำงาน

 • ทันตแพทย์โรงพยาบาลหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู
 • ทันตแพทย์ คลินิกเอกชน จังหวัดกรุงเทพฯ

 

 

   
 

ทพ.ธนากร สมานไทย (หมอแมน)

 

 

 

 

 

ประวัติการศึกษา

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (DDS.)
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

   

 

ทพญ.บุษรา โชคอำนวย (หมอแอล)

 

 

ประวัติการศึกษา

 

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (Doctor of Dental Surgery : Mahidol University)
 • ประกาศนียบัตร ทันตกรรมจัดฟัน
 • ประกาศนียบัตร Invisalign

 

 

   

ทพญ.จิตตานันท์ วณิชชาฐิติชัย

(หมอแอม)

 

ประวัติการศึกษา

 • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล เกียรตินิยมอันดับ1 (Doctor of Dental Surgery Mahidol university ,First class honors)
 • ทันตแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล  (Residency training in Oral & maxillofacial surgery from Chonburi hospital)
 • วุฒิบัตรศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล ทันตแพทยสภา (Diploma in Oral & maxillofacial surgery from Dental council)
 • ทันตแพทย์ประจำบ้านต่อยอดด้านผ่าตัดกระดูกขากรรไกรใบหน้าและข้อต่อขากรรไกร มหาวิทยาลัยเท็กซัส เซาท์เวสเทิร์ สหรัฐอเมริกา (Clinical fellowship in cranio-maxillofacial, Orthognathic and TMJ surgery with Professor Douglas P Sinn & Associate Professor Paul Tiwana , University of Texas southwestern and Children hospital medical center, Dallas Texas)

 

ประวัติการทำงาน

 • ทันตแพทย์ประจำแผนกศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
 • รองผู้อำนวยการฝึกอบรมทันตแพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น 
 • ทันตแพทย์ศัยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล โรงพยาบาลฟันทองหล่อและ โรงพยาบาลฟันเวียงจันทน์อินเตอร์เนชั่นเนล ลาว
 • รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฟันเวียงจันทน์อินเตอร์เนชั่นเนล ลาว
 • ทันตแพทย์ศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น โรงพยาบาลราชพฤกษ์ ขอนแก่น
 • ทันตแพทย์ศัลยกรรมช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล คลินิกทันตกรรมThe Dent

 

   

ทพ.ธนกฤต อึ้งจิตรไพศาล (หมอเซียะ)

 

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี คณะทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ประกาศณีย์ชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิค สาขาปริทันตวิทยา มหาวิทยาลัยเชียใหม่
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูง สาขาปริทันติวิทยา (โรคเหงือก) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • เข้าฝึกอบรมหลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาปริทันตวิทยา (โรคเหงือก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ทันตกรรมรากฟันเทียม (Implant training course @ osaka dental university)
 • การผ่าตัดรากเทียมขั้นสูง Advance Implant course (dentium thailand)

ประวัติการทำงาน

 • สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ (Chiang Mai public health organization)
 • คลินิกเอกชน จังหวัดเชียงใหม่

 

   
 

ทพญ. นิดา โอวัฒนานวคุณ (หมอนิดา)

 

 

ประวัติการศึกษา

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (Doctor of Dental Surgery : Mahidol University)
 • ทันตแพทย์ศาศตร์มหาบัญฑิต สาขาเฉพาะทางทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชา ทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

     
 

ทพญ. ฉัตรปกรณ์ เอื้อวรธรรม (หมออ้วน)

 

ประวัติการศึกษา

 • ทันตแพทยศาสตรบัณฑิตบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล (Doctor of Dental Surgery : Mahidol University)
 • วุฒิบัตร สาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ (รักษารากฟัน) มหาวิทยาลัยมหิดล

 

Visitors: 868,206